shutterstock_51917620922

Privacyverklaring

Spraytan en Nagelstudio Annet
Haarweg 3a 6975AJ Tonden
Tel 06 25 201 422
(KVK nummer : 08215585)

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Spraytan en Nagelstudio Annet verwerkt van haar klanten

Indien je klant wordt van Spraytan en Nagelstudio Annet, of om een andere reden persoonsgegevens aan Spraytan en Nagelstudio Annet verstrekt, geef je nadrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen, en te bewaren in je eigen administratie!

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Spraytan en Nagelstudio Annet, vertegenwoordigd door Annet Pfaff, Haarweg 3a, 6975AJ Tonden.

2. Welke gegevens verwerkt Spraytan en Nagelstudio Annet) en voor welk doel
2.1 a) naam, adres , email, foto
b) telefoonnummer

2.2 Spraytan en Nagelstudio Annet verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden. (na ondertekening van deze privacyverklaring in 2-voud )
a) Naam en telefoonnummer wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele
Annulering/verplaatsing daarvan
b) Foto van de nagels of resultaat van spraytan ( voor elke foto van Spraytan wordt altijd toestemming gevraagd)

3. Bewaartermijn
3.1 (Spraytan en Nagelstudio Annet verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen, aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregel
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Spraytan en Nagelstudio Annet een passend
organisatorische maatregeling getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse Spraytan en Nagelstudio Annet kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Spraytan en Nagelstudio Annet zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
Bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Spraytan en Nagelstudio Annet je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring kunnen worden gericht
Aan eigenaresse van Spraytan en Nagelstudio Annet

Datum: ___ /___ / 2018 Plaats: Tonden

Naam klant:

…………………………………………..

Handtekening klant:

…………………………………………..